Jan Uldrych

Pro výtvarné dílo Jana Uldrycha je charakteristické mistrné zacházení s médiem malby. Jeho umělecké či přesněji malířské vzdělání získal na pražské AVU v ateliéru prof. Zdeňka Berana. Uldrych pracuje s realistickým až fotorealistickým zachycením objektů, kterými zaplňuje své obrazy. Témata jeho obrazů se neustále vyvíjejí. Uldrych ve svém díle pocházející z raných etap jeho uměleckého vývoje pracoval s motivy antropomorfizace a svoji inspiraci také často čerpal z nevyčerpatelného pramene umělecké inspirace- mytologie. Inspirací byla také někdy mytologie pro obyvatele české kotliny kulturně vzdálených oblastí- Japonsko (Yojimbo, 2010) či Indie (Šiva, 2011). Uldrychovým bezesporu totemickým zvířetem je laň, důkazem tohoto tvrzení můžou být malby (Mezipatro 1, Mezipatro 2) ve kterých klade toto zvíře žijící v hlubokých lesích do prostoru jakési nehostinným dojmem působící lovecké chaty či srubu, ve kterém tento tvor působí zvídavým dojmem, což vytváří atmosféru zvláštního napětí a nepatřičnosti. Snad se malíř tímto snaží metaforicky vyjádřit postavení umělce ve společnosti, kdy laň může být díky své zranitelnosti a krásné jinakosti chápána jako umělec zvědavě si prohlížející a očichávající prostor, který mu není příliš příznivě nakloněn. Pozoruhodnými obrazy pracující s metamorfózou člověka do zvířete, opět laně je cyklus tří obrazů (Existimator, Animator a Smrtihlav, 2009), ve kterých Uldrych pracuje znovu se svým oblíbeným motivem laně a nyní ho zasazuje do podoby jakéhosi hybrida- mladého mužského těla s laní hlavou. Další polohou Uldrychova díla, kterému se věnuje v současnosti, je krajinomalba, jedná se o temně snové krajiny, ve kterých se pokouší rozřešit mystérium existence.

The artworks of Jan Uldrych are characterised by a masterful usage of the medium of painting. He acquired his art degree, more precisely education on painting at AVU in Prague in the studio of Prof. Zdeňek Beran. Uldrych works with realistic to photo-realistic capturing of objects he fills his paintings with. The topics of his paintings still develop. Uldrych worked with the motive of anthropomorphization in his early works and he often used the inexhaustible source of artistic inspiration - mythology. Inspiration for the citizens of Czech Republic was sometimes also the culturally distant areas - Japan (Yojimbo, 2010) or India (Shiva, 2011). Indisputably Uldrych's totemic animal is doe, the proof for this affirmation could be the paintings (Mezzanine 1, Mezzanine 2) in which he puts this animal living in deep forests into a space looking like a sort of inhospitable hunting cottage or log house where the animal shows disquisite impression that creates an atmosphere of a strange tension and inappropriateness. Perhaps the painter tries to metaphorically express the position of the artist in society when the doe can be seen as the artist thanks to its vulnerability and beautiful otherness, curiously observing and sniffing the space that is not so positively receptive. Remarkable paintings working with the metamorphosis of man into an animal, again doe is a series of three paintings (Existimator, Animator and Death's head, 2009) in which Uldrych again works with his favourite motive of doe and now he implants it into a form of some hybrid – young male body with doe's head. Another position of Uldrych's work, he dedicates himself to at the moment is landscape Painting. They are being dark, dreamy landscapes in which he tries to solve the mystery of existence.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kontaktujte nás

FEIGLGALLERY

Mobil: +420 605 206 020

E-Mail: pavel.feigl@feiglgallery.com

Adresa: Na Příkopě 18, Praha 1, 110 00