Marek Kolář

Umělecká tvorba Marka Koláře se neomezuje pouze na malířství, je všestranným tvůrcem, věnuje se volné a počítačové grafice, kresbě, grafickému a web designu. Pro jeho výtvarnou práci je charakteristická technická vyspělost, precizní vypracování a smysl pro detail. Marek Kolář je fascinován fenoménem umělého člověka-robota, slova, které bylo poprvé použito Karlem Čapkem v jeho divadelní hře R.U.R. Tento fakt je notoricky znám, nicméně je méně známo, že spisovatel Karel Čapek tento výraz nevymyslel, poradil mu ho jeho bratr, malíř Josef Čapek. Umělý člověk je fenomén, který má však hlubší kořeny, z českých zemí máme prastarou židovskou legendu o člověku z hlíny, který byl moudrým rabínem (pověst pochází ze středověku- s rabínem Jehudou Loewem ben Becalel byla pověst spojena až v 18. století) vyroben, aby chránil židovské ghetto před útoky křesťanů, kteří pravidelně pořádali pogromy na své věřitele. Tato paralela robota-ochránce se jeví v současné neklidné době jako nesmírně aktuální, stejně tak jako překotný vývoj robotiky, který má podle některých vědců spasit stárnoucí populace některých asijských vyspělých zemí (Japonsko, Jižní Korea). Umělý člověk se váže s dalším termínem z alchymie- homunkulem- konceptem umělého člověka, kterého je prý možno stvořit v alchymistické laboratoři. Stejně jako raně novověký alchymista, astrolog a lékař Paracelsus, který podal podrobný popis jak stvořit homunkula ve svém spisu De natura rerum, je Marek Kolář novým demiurgem, tvůrcem, který vytváří nového umělého člověka a tak na sebe přeneseně přejímá roli božské tvůrčí inteligence.

The artwork of Marek Kolář doesn't limit itself only to paintings, he is a many-sided artist, he dedicates himself also to printmaking and computer graphics, drawing, graphic and web design. For his artworks the technical sophistication is characteristic, precise preparation and sense for detail. Marek Kolář is fascinated by the phenomenon of artificial human-robot, words, that were firstly used by Karel Čapek in his theater play R.U.R. This fact is well known, however it is less known that the writer Karel Čapek didn't invent this expression, it was a suggestion from his brother, a painter Josef Čapek. Artificial Human being is a phenomenon, that has deeper roots. We have a primeval Jewish legend about a man from clay here in our country. He was made by a wise rabbi (the legend comes from the Middle age – it was connected with rabbi Judah Loew ben Bezalel first in the 18th century) in order to protect a Jewish ghetto from the attacks of the Christians that used to regularly organize pogroms on their believers. This parallel of a robot-protector seems to be in the current, restless time as immensely up to date, as same as precipitous development of robotics, which is according to some scientists supposed to save the aging populations of some Asian countries (Japan, South Korea). Artificial human being binds with another term from alchemy – a homunculus – concept of a small human being that is possible to create in an alchemist laboratory. As same as the early New age alchemist, astrologer and doctor Paracelsus, who interpreted a detailed description of how to create a homunculus in his document De natura rerum, Marek Kolář is a new demiurge, creator who creates new artificial human being and so he figuratively takes over the role of divine creative intelligence.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kontaktujte nás

FEIGLGALLERY

Mobil: +420 605 206 020

E-Mail: pavel.feigl@feiglgallery.com

Adresa: Na Příkopě 18, Praha 1, 110 00